Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania przez Jerzego Klama prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Cottonmoose Jerzy Klama danych osobowych i informacji o Użytkownikach oraz wszystkich osobach odwiedzających stronę internetową mieszczącą się pod adresem www.cottonmoose.pl.
 2. Użyte w treści niniejszej Polityki Prywatności zwroty lub wyrazy pisane z wielkich liter mają znaczenie nadane im poniżej.
  1. Administrator – administrator danych osobowych;
  2. Polityka Prywatności – niniejszy dokument;
  3. RODO – rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE;
  4. Witryna – strona internetowa mieszcząca się pod adresem www.cottonmoose.pl;
  5. Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny i jej funkcjonalności, w tym osoby lub podmioty które wypełniły i przesłały formularz zamówienia, odwiedziły Witrynę, przeglądają jej treści lub kontaktują się z Administratorem w dowolny sposób.
 3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. Administratorem danych osobowych i informacji o Użytkownikach jest Jerzy Klama prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cottonmoose Jerzy Klama z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Wilsona 88; 42-202 Częstochowa, NIP 5730103040. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem drogą korespondencyjną na wskazany w zdaniu poprzednim adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamówienia@cottonmoose.pl.
 4. Administrator czuwa nad bezpieczeństwem powierzonych przez Użytkownika danych osobowych, w tym nad zapobieganiem niezgodnego z prawem przetwarzania danych oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię (lub imiona), nazwisko (lub nazwiska), adresy: zamieszkania, korespondencyjny, dostawy, prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby, nazwę firmy, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres poczty elektronicznej (e – mail), numer NIP, numer REGON. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO.
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być:
  1. osoby, których dane dotyczą;
  2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych (w szczególności pracownicy lub współpracownicy Administratora);
  3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi lub inne czynności związane z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą (w szczególności przewoźnicy realizujący na zlecenie Administratora dostawę przesyłek, podmioty świadczące usługi reklamowe, marketingowe, księgowe);
  4. podmioty upoważnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Cel i podstawa prawna przetwarzania przez Administratora danych, wynika ze zgody Użytkownika, realizacji umowy lub ogólnych przepisów prawa (art. 6 RODO). Administrator przetwarza dane w następujących celach:
  1. złożenia Zamówienia i potwierdzenia jego otrzymania oraz rozpoczęcia realizacji;
  2. zawierania i realizowania umów z Użytkownikami, w tym opłacenia i wysyłki;
  3. rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych;
  4. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
  5. świadczenia usług drogą elektroniczną;
  6. ustalenia, obrony i dochodzenia praw i roszczeń;
  7. prowadzenia działań marketingowych usług i towarów własnych;
  8. realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w celu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego, zgodnego z prawem działania.
 8. Czas przechowywania danych osobowych jest zależny od rodzaju i zakresu danych oraz celu, dla którego dane są przetwarzane. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez czas jaki jest niezbędny do realizacji wskazanych w Polityce Prywatności celów przetwarzania. W przypadku, gdyby dla tych samych danych na podstawie poniższych postanowień został określony odmienny czas ich przechowywania, stosuje się dłuższy termin:
  1. dane osobowe przechowywane w oparciu o zgodę Użytkownika będą przechowywane do momentu wycofania zgody;
  2. dane osobowe będą przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
  3. dane osobowe przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora będą przechowywane do chwili, gdy istnieje uzasadniony interes Administratora do przetwarzania danych osobowych dla określonego celu (dane nie będą przetwarzane, jeżeli Użytkownik zgłosi uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Administrator nie wykaże istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  4. dane i informacje przechowywane w związku z technologią cookies będą przechowywane do chwili usunięcia plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub innego urządzenia.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora tych danych uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz składanie zamówień i ich realizację. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 10. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH I ICH POPRAWIANIA. Użytkownik powierzając swoje dane osobowe Administratorowi ma w każdym czasie prawo dostępu do tych danych i ich poprawiania, w szczególności jest upoważniony do żądania sprostowania ich treści, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Użytkownik jest upoważniony w każdym czasie do żądania przeniesienia dotyczących go danych. Przeniesienie danych polega na otrzymaniu danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 12. Użytkownik jest upoważniony wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 13. Użytkownik jest upoważniony w każdym czasie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Użytkownik jest upoważniony w każdym czasie do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/).
 15. INFORMACJE TECHNICZNE. PLIKI COOKIE. Podczas korzystania z Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta (komputer, laptop, smartfon, urządzenia mobilne itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Witryny (pliki cookie). Zapisanie plików cookie na urządzeniu Użytkownika umożliwia m.in. zapamiętanie danych logowania czy dostosowanie Witryny do potrzeb i preferencji Użytkownika. Administrator wykorzystuje cookie m.in. aby ułatwić Użytkownikom korzystanie z Witryny. Pliki cookie dostarczają Administratorowi danych statystycznych o korzystaniu przez Użytkowników z Witryny. Administrator informuje, że zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację Użytkownika (za pomocą plików cookie nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe Użytkownika).
 16. Poprzez korzystanie z Witryny Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie cookie na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta przeglądając Witrynę. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie, co Użytkownik może zrobić w dowolnym przez siebie momencie (patrz pkt 17).
 17. Pliki cookie wykorzystywane w Witrynie nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla urządzenia końcowego, z którego Użytkownik korzysta, a Administrator rekomenduje niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach ponieważ może to spowodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny lub wpłynąć na komfort i jakość jej obsługi oraz dostępność niektórych funkcjonalności Witryny. Większość dostępnych przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Użytkownik ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (przykładowo istnieje możliwość częściowego, czasowego ograniczenia lub całkowitego wyłączenia zapisywania plików cookie). Celem dokonania zmiany w zakresie korzystania z cookie konieczna jest zmiana ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki (sposób zmiany korzystania z cookie może być różny w zależności od używanej przeglądarki). Szczegółowe informacje o sposobie usunięcia cookie powinny się znajdować w odpowiedniej zakładce (np. „Pomoc”) wybranej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zarządzania cookie na telefonie lub innym urządzeniu przenośnym można znaleźć w instrukcji obsługi/podręczniku użytkownika danego urządzenia.
 18. Dane Użytkownika nie będą polegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 19. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA. Celem uzyskania dodatkowych informacji w zakresie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora lub plików cookie, Administrator prosi o kontakt dowolnym kanałem komunikacji, np. wskazanymi w pkt 5 Polityki Prywatności.
 20. Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania danych Użytkowników poza obszar EOG.
 21. Użytkownik korzystając ze strony www.cottonmoose.pl lub kierując do Administratora korespondencję, w tym korespondencję e-mail akceptuje zasady Polityki Prywatności.
 22. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. O zmianie takiej Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności w Witrynie.
 23. W razie jakichkolwiek sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy treścią Polityki Prywatności a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od treści Polityki Prywatności, podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub obowiązujące przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter generalny, wyłącznie informacyjny, nie jest źródłem obowiązków Użytkownika, w szczególności nie stanowi jakiejkolwiek umowy czy regulaminu.
 24. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 15 marca 2019 r.